Política de Privacidade

< div class=” entry- content clear”>< p>Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que < strong>os teus dereitos están garantidos.strong>p>< ul>< li>Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarlle os servizos requiridos.li>< li>Nunca compartimos información persoal, excepto para cumprir coa lei ou en caso que conte coa súa autorización expresa.li>< li>Nunca utilizamos datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta < strong>Política de Privacidade.strong>li>ul>< p>É preciso advertir que esta < strong>Política de Privacidadestrong> podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal, por exemplo o teu nome ou dirección de email.p>< p>< strong>Lexislaciónstrong>p>< p>“ granfondoezaro. com” adecúase ás esixencias das leis española e europea en materia de protección de datos. En concreto:p>< ul>< li>Á < strong>Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, strong>de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e ao < strong>Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro,strong> coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.li>< li>O < strong>Regulamento (UE) 2016/679strong> do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).li>< li>< strong>Lei 34/2002, do 11 de xullo,strong> de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).li>ul>< p>< strong>Responsable do tratamento dos teus datos persoaisstrong>p>< p>< strong>Identidade do responsable:strong> Eze Mosquera Events, S.L.p>< p>< strong>Dirección:strong> Cale Catro Camiños 15, 15886, Teo, A Coruña (España).p>< p>< strong>Correo electrónico:strong> href=” mailto:soporte@emesports.es” target=”_ blank” rel=” noopener”>soporte@emesports.esp>< p>A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de < strong>“Usuarios da web e subscritores”.strong>p>< p>Para o tratamento de datos de usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.p>< p>< strong>Principios aplicados á túa información persoalstrong>p>< p>No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:p>< ul>< li>< strong>Principio de licitud, lealdade e transparencia: strong>sempre requiriremos o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.li>< li>< strong>Principio de minimización de datos: strong>só solicitaremos datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requierimos. Os mínimos posibles.li>< li>< strong>Principio de limitación do prazo de conservación: strong>os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informareiche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.li>< li>< strong>Principio de integridade e confidencialidade: strong>os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos usuarios por parte de terceiros.li>ul>< p>< strong>Como se obteñen os datosstrong>p>< p>Os datos persoais que tratamos en “ granfondoezaro. com” proceden de:p>< ul>< li>Formularios de contacto.li>< li>Formularios de subscrición.li>< li>Comentarios no blogue.li>< li>Páxina de contacto.li>ul>< p>< strong>Finalidade dos datos persoaisstrong>p>< p>Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo de contacto, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable Eze Mosquera Events, S.L.p>< p>Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por Eze Mosquera Events, S.L , só como se describe no href=” https://www.granfondoezaro.com/legal/” target=”_ blank” rel=” noopener”>Aviso Legal e na presente href=” https://www.granfondoezaro.com/privacidad” target=”_ blank” rel=” noopener”>Política de Privacidade.p>< p>En “ granfondoezaro. com” existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):p>< ul>< li>< strong>Formulario de subscrición a contidosstrong>li>ul>< p>Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: nome e email para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición.p>< ul>< li>< strong>Formulario de alta para comentarios do bloguestrong>li>ul>< p>Para comentar as publicacións do blogue de “ granfondoezaro. com” requírese que o usuario se dea de alta a través dun formulario. Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: nome e email. Unha vez dado de alta, o usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e dar resposta sobre os anteriores. Informamos que os datos facilitados estarán situados nos servidores de href=” https://www.hostigal.com/” target=”_ blank” rel=” noopener”> Hostigal (provedor de aloxamento de “ granfondoezaro. com”) en España dentro da U.E. cunha política de privacidade que podes consultar href=” https://www.hostigal.com/sobre- hostigal/ politicas-e-condicións. php” target=”_ blank” rel=” noopener”>picando aquí.p>< ul>< li>< strong>Formulario de contactostrong>li>ul>< p>Solicitamos os seguintes datos persoais: nome, email, outros, para responder os requirimentos dos usuarios de “ granfondoezaro. com”.p>< p>Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída a web, o blogue, os servizos que se prestan a través das web e o blogue, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outra consulta que poidas ter. Informamos que os datos que facilitas estarán situados nos servidores de href=” https://www.hostigal.com/” target=”_ blank” rel=” noopener”> Hosti gal (provedor de aloxamento de “ granfondoezaro. com”) dentro da UE cunha política de privacidade que podes consultar href=” https://www.hostigal.com/sobre- hostigal/ politicas-e-condicións. php” target=”_ blank” rel=” noopener”>picando aquí.p>< p>Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:p>< ul>< li>Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.li>< li>Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.li>< li>Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallamos na href=” https://www.granfondoezaro.com/cookies/” target=”_ blank” rel=” noopener”>política de cookies.li>< li>Para xestionar as redes sociais. “ granfondoezaro. com” pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de “ granfondoezaro. com”, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario de “ granfondoezaro. com”. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos de “ granfondoezaro. com”. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.li>ul>< p>De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo ( RGPD) 2016/679, Eze Mosquera Events, S.L. con domicilio na Coruña será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.p>< p>“ granfondoezaro. com” non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.p>< p>O usuario sempre poderá darse de baixa de maneira automática nos emails que reciba como subscritor ou enviando un email a href=” mailto:soporte@emesports.es” target=”_ blank” rel=” noopener”>soporte@emesports.es.p>< p>O usuario ademais, responderá da veracidade dos datos que facilite e como responsable de “ granfondoezaro. com”,  Eze Mosquera Events, S.L. resérvase o dereito para excluír dos servizos prestados nesta web a todo usuario que facilite datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.p>< p>< strong>Dereitos sobre os teus datos persoaisstrong>p>< p>Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en “ granfondoezaro. com” tratamos datos persoais que lle conciernen, ou non.p>< p>As persoas interesadas teñen dereito a:p>< ul>< li>< strong>Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesadostrong>li>< li>< strong>Solicitar a súa rectificación ou supresiónstrong>li>< li>< strong>Solicitar a limitación do seu tratamentostrong>li>< li>< strong>Opoñerse ao tratamentostrong>li>< li>< strong>Solicitar a portabilidad dos datosstrong>li>ul>< p>Os interesados poderán < strong>accederstrong> aos seus datos persoais, así como a solicitar a < strong>rectificaciónstrong> dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar o seu < strong>supresiónstrong> cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.p>< p>En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a < strong>limitaciónstrong> do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.p>< p>En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán < strong>opoñersestrong> ao tratamento dos seus datos. “ granfondoezaro. com” deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.p>< p>Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que facilitases e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:p>< ul>< li>O tratamento estea baseado no consentimentoli>< li>Os datos fosen facilitados pola persoa interesada.li>< li>O tratamento efectúese por medios automatizados.li>ul>< p>Ao exercer o teu dereito á portabilidad dos datos, terás dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.p>< p>Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a < strong>Axencia Española de Protección de Datosstrong>, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.p>< p>< strong>Lexitimación para o tratamento dos teus datosstrong>p>< p>A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.p>< p>Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.p>< p>A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.p>< p>< strong>Categoría dos datosstrong>p>< p>As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.p>< p>Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.p>< p>< strong>Conservación dos datosstrong>p>< p>Os datos persoais proporcionados conservaranse:p>< ul>< li>Ata que solicites que os eliminemos.li>ul>< p>< strong>A que destinatarios se comunican os datosstrong>p>< p>Moitas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros.p>< p>Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, “ granfondoezaro. com”, comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:p>< ul>< li>< strong>Google Analytics:strong> un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “ cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a “ granfondoezaro. com” a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de “ granfondoezaro. com” (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.li>< li>< strong>Aloxamento: strong>href=” https://www.hostigal.com/” target=”_ blank” rel=” noopener”> Hostigal, con domicilio en España. Hostigal trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de aloxamento a “ granfondoezaro. com”. Podes consultar a súa política de privacidade href=” https://www.hostigal.com/sobre- hostigal/ politicas-e-condicións. php” target=”_ blank” rel=” noopener”>picando aquí.li>< li>< strong>Plataforma web:strong>  Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Máis información en: href=” https:// automattic. com/ privacy- notice/”> Automattic Inc. . Automattic Inc. trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de plataforma web a “ granfondoezaro. com”.li>ul>< p>< strong>Navegaciónstrong>p>< p>Ao navegar por “ granfondoezaro. com” pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:p>< ul>< li>Google analytics.li>< li>Google AdWords.li>ul>< p>Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a base de usuarios no seu conxunto.p>< p>< strong>Secreto e seguridade dos datosstrong>p>< p>“ granfondoezaro. com” comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.p>< p>“ granfondoezaro. com” non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.p>< p>Con respecto á confidencialidade do procesamento, “ granfondoezaro. com” asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por “ granfondoezaro. com” para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).p>< p>Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta “ granfondoezaro. com”, deberá notificar ao Cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como coñézase ou cando o Cliente solicíteo razoablemente.p>< p>< strong>Exactitude e veracidade dos datosstrong>p>< p>Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a “ granfondoezaro. com” exonerando a Eze Mosquera Events, S.L, S.L., de calquera responsabilidade respecto diso.p>< p>Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.p>< p>< strong>Aceptación e consentimentostrong>p>< p>O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de “ granfondoezaro. com” na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.p>< p>< strong>Revogabilidadestrong>p>< p>O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a “ granfondoezaro. com” nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.p>< p>< strong>Cambios na política de privacidadestrong>p>< p>“ granfondoezaro. com” resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, a “ granfondoezaro. com” anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.p>< p>< strong>Correos comerciaisstrong>p>< p>De acordo coa LSSICE, “ granfondoezaro. com” non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.p>< p>Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, “ granfondoezaro. com” comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.p>< p>< strong> Pluginsstrong>p>< p>Os plugins achegan funcionalidades extra á web, polo que son esenciais para o seu correcto funcionamento, estes son os que usamos en “ granfondoezaro. com”:p>< p>< strong> WPML Media Translationstrong>p>< p>A Tradución multimedia de WPML enviará a dirección de correo electrónico e o nome de cada administrador e tradutor asignado así como tamén o contido do Editor de tradución avanzado aos servizos de tradución que se estean utilizando.p>< p>< strong> WPML Translation Managementstrong>p>< p>A Administración de tradución de WPML enviará a dirección de correo electrónico e o nome de cada administrador e tradutor asignado, así como tamén o contido mesmo ao Editor de tradución avanzado e aos servizos de tradución que se están utilizando.p>< p>A Tradución de cadeas de WPML enviará todas as cadeas ao Editor de tradución avanzado de WPML e aos servizos de tradución que se utilizan.p>< p>< strong> WPML String Translationstrong>p>< p>A Tradución de cadeas de WPML enviará todas as cadeas ao Editor de tradución avanzado de WPML e aos servizos de tradución que se utilizan.p>div>

Actualización

Última revisión: 28 de enero de 2022.

Scroll to Top