Regulamento

PROXIMAMENTE

Permanece atento ás nosas redes sociais para estar ao tanto de todas as noticias.

PREÁMBULO

Eze Mosquera Events, con licenza expedida pola Federación Galega de Ciclismo, número B70351341, organiza coa colaboración do Concello de Dumbría e o Club Ciclista Dumbría, a proba deportiva denominada «Gran Fondo Ézaro – Fin do Camiño».

A proba celebrarase o próximo 7 de xullo en Ézaro – Dumbría.

Gran Fondo Ézaro – Fin do Camiño, disputarase o 7 de xullo, coas autorizacións da Unión Ciclista Internacional, a Real Federación Española de Ciclismo, a Federación Galega de Ciclismo, así como do resto de organismos dos que depende a celebración da proba, baixo o seguinte regulamento particular.

ARTIGO 1 – DEFINICIÓN

A proba disputásese o dia 7 de xullo de 2024, con saída e chegada en ÉZARO (DUMBRIA). Coordenadas GPS 42ou 54’ 42” N – 9ou 7’ 25” Ou

O formato da proba réxese polo Título XV do Regulamento UCI do Deporte Ciclista – Ciclismo para Todos e desenvolvésese coas seguintes caracteristicas:

ARTIGO 2 – PARTICIPACIÓN

O roteiro estará aberta a todos os interesados en participar con licenza expedida por unha federación de ciclismo recoñecida pola UCI do ano en curso ou sen ela.

Os únicos seguros válidos para participar na proba son os seguros de accidentes e RC proporcionados coa licenza federativa de ciclismo expedida por un organismo asociado á Unión Ciclista Internacional, ou o seguro dun día que proporciona a Federación Galega de Ciclismo.

Os participantes que acudan á proba cunha licenza expedida por unha Federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional distinta á Federación Galega de Ciclismo, deberán verificar que o seguro de accidentes expedido coa súa licenza federativa ten cobertura en Galicia, concretamente en centros sanitarios da Provincia da Coruña.

No momento da inscrición, ao participante que non dispoña de licenza federativa, formalizaráselle a correspondente licenza dun día, dita licenza, outorgará o dereito durante o día da proba para contar con seguro de accidentes e RC nos termos que a Federación Galega de Ciclismo contempla:

Podra participar na marcha calquera persoa que teña un minimo de 17 anos cumpridos o dia da proba. Os participantes menores de 18 anos, deberán entregar
unha autorización de participación asinada por un titor legal.

Se podra participar con bici de estrada normal, ou bicicleta electrica. Os participantes que usen bicicleta electrica iran a unha clasificacion separada.

A participacion na proba sera baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes.

O participante no momento do seu inscripcion manifesta atoparse fisicamente apto para afrontar o percorrido da proba e que non ten ningun impedimento fisico nin psiquico para afrontar o percorrido.

Recoméndase a todos os participantes que realicen un control de saúde ou proba de esforzo a fin de verificar que se atopan aptos para participar na proba.

ARTIGO 3 – CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Estableceranse as seguintes categorías de participación:

ARTIGO 4 – LICENZA DUN DÍA

A Federación Galega de Ciclismo facilitará a licenza dun día aos que non teñan licenza expedida por unha federación de ciclismo recoñecida pola UCI, satisfacendo estes a taxa correspondente de 10,00€ a maiores da cota de inscrición.

ARTIGO 5 – SEGURIDADE

A organización da proba, réxese polas normas de tráfico vixente, polo que é obrigatorio o uso do casco protector homologado en todo o percorrido. O incumprimento desta norma será motivo de expulsión inmediato.

O roteiro celebrarase en parte por tramos pechados ao tráfico e outros tramos serán considerados de circulación ordinaria. Todos os participantes considéranse en excursión persoal, debendo aterse ás Normas Vixentes de Código de Circulación na estrada e considerándose persoalmente responsables de todas as infraccións que poidan cometer.

É obrigatorio levar un teléfono móvil cargado durante a proba. O teléfono móvil será clave á hora de contactar coa organización ou co resto dos servizos da marcha, se existe a necesidade, por avería mecánica ou por cuestións médicas. Os teléfonos de emerxencia figurarán no dorsal e serán publicitados por distintos medios.

Advírtese, aos participantes, que o feito de circular un vehículo de apertura non supón a paralización do tráfico, senón que se trata dunha sinalización.

A seguridade na vía pública, o control e regulación do tráfico será responsabilidade dos corpos de seguridade, pero hai que lembrar que o tráfico no percorrido estará aberto e que, ante todo, débese circular seguindo as normas de circulación.

Todo o percorrido da proba considerarase como tramo de circulación ordinaria. Isto débese ter moi en conta á hora de cruzar poboacións, pasar por rotondas e cruces, baixadas de portos, etc. Deberase circular pola dereita da calzada en todo momento e respectando as normas de circulación viaria.

É obrigatorio levar o dorsal nun lugar visible, tanto na saída como nos avituallamentos. Realizarase un rigoroso control de dorsais.

Quedará totalmente prohibido participar na marcha sen dorsal ou outra identificación que a organización entregue aos participantes.

O dorsal de participación é persoal e intransferible.

A saída do roteiro desde o Ézaro irá agrupada ata pasar a localidade de Muros. A partir do quilómetro 37 aproximadamente será ritmo libre e sen agrupamento.

Con todo, a Organización, ou a Unidade Móbil de Seguridade viaria encargada da seguridade da proba, poderán realizar os reagrupamentos que estime oportunos, así como os controis de paso que considere necesarios para o bo desenvolvemento do evento.

Todos os participantes deberán respectar as normas de circulación e en especial todos os participantes que queden máis atrasados e circulen de forma individual e/ou en grupos pequenos. O tráfico de vehículos na vía non está cortado.

Todos os participantes pasados polo vehículo de peche, deberán saber que están fora do ámbito de seguridade da proba e que se considerasen ciclistas individuais transitando pola súa conta pola vía, perdendo toda condición de participante da marcha.

O equipo médico da organización, terá a potestade para retirar a calquera participante da marcha cando se considere que a súa saúde estea en perigo.

Por razóns de organización o número de participantes limitarase a 1.500 participantes.

A Organización, non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou víctima o participante, como tampouco se fai solidaria dos gastos nin as débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha.

De maneira estrita, realizarase a penalización daqueles participantes que:

A penalización será:

ARTIGO 6 – CONDICIÓN FÍSICA

Cada deportista, participa na proba baixo a súa responsabilidade e declara estar en condicións físicas óptimas, así como ter dominio técnico suficiente para afrontala.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un recoñecemento médico previo á proba co fin de detectar e descartar calquera anomalía incompatible coa práctica do ciclismo.

Todo participante na marcha, comprométese a estar a un nivel físico adecuado, que lle permita cumprir coas medias horarias establecidas pola organización e a poder afrontar o roteiro programado con suficientes garantías.

ARTIGO 7 – INSCRICIÓN

Non se considerarán formalizadas as inscripcións ata que non se realice o pago das mesmas.

A inscrición realizarase por adiantado a través da páxina web: https:// www.granfondoezaro.com/

no apartado de inscricións.

ARTIGO 8 – COTAS DE INSCRICIÓN

Os participantes que non teñan licenza federativa de ciclismo en vigor deberán engadir ao custo da inscrición o correspondente seguro dun día que a Federación Galega de Ciclismo ten estipulado, 10,00€.

Non se considerarán formalizadas as inscripcións ata que non se realice o pago das mesmas.

Ante inclemencias climatolóxicas extraordinarias ou causas de forza maior non atribuíbles á organización e que imposibiliten a celebración da marcha cicloturista, a organización non asumirá ningunha responsabilidade e non realizará devolución algunha do importe da inscrición. Neste caso NON SE SUSPENDERÁ A PROBA, cambiarase de data.

Si se contempla a devolución nos seguintes casos:

Coa inscripción terase dereito aos seguintes servizos:

ARTIGO 9 – HORARIOS E PROGRAMACIÓN DÍA 7 DE XULLO DE 2024

ARTIGO 10 – ACREDITACIÓN E RETIRADA DE DORSAIS

Para a retirada de toda a documentación da proba, establecerase a oficina permanente en Ézaro, na zona dá Fervenza do Ézaro.

Día 6 de xullo, xornada previa, a Oficina Permanente situarase na zona dá Fervenza do Ézaro en horario de 11:30 a 14:30 e de 16:30 a 20:30, todos os participantes poderán pasar a recoller a documentación da proba, así como os dorsais e CHIP de control. Recoméndase a todos os participantes usen esta opción de recollida.

Día 7 de xullo, a Oficina Permanente situarase na zona dá Fervenza do Ézaro en horario de 7:00 a 8:45, todos os participantes deberán pasar a recoller a documentación da proba, así como os dorsais e CHIP de control.

Todo participante deberá levar, de forma obrigatoria o CHIP, ademais do dorsal en lugar visible. Aquel participante, que non leve colocado de maneira visible o dorsal será excluído do percorrido por membros da organización ou polas forzas de orde.

O dorsal é un artigo persoal e intransferible. A persoa rexistrada só poderá participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outras persoas.

Para a retirada do dorsal deberá presentarse a licenza federativa en vigor e en caso de non estar en posesión de licenza federativa deberase presentar o DNI.

A partir das 8:45 do día 7 de xullo deixaranse de entregar os dorsais.

ARTIGO 11 – PREMIOS E CLASIFICACIÓNS

Estableceranse premios ao primeiro clasificado de cada unha das categorías relacionadas no artigo 3 do presente regulamento.

Establecerase unha clasificación sen premios aos participantes que cheguen á base da subida do Ézaro, facendo unha clasificación no punto do comeza porto e outra clasificación xa con premios no alto do porto.

 

ARTIGO 12 – DEREITOS DE IMAXE

O participante autoriza o uso de fotografías propias, sempre que o seu uso garde relación co evento no que se subscribe. Coa inscrición, o participante admite que o organizador, poida facer uso da imaxe de todos os participantes en calquera formato xa sexa gráfico ou dixital e en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteis, medios de comunicación, etc.) e cede todos os dereitos relativos á súa explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensación económica algunha.

ARTIGO 13 - AVITUALLAMENTOS

A proba contará con puntos de avituallamento con bebida e comida durante o percorrido e na chegada.

O persoal dos puntos de avituallamento só permitirá o acceso aos produtos dos avituallamentos aos participantes que leven o dorsal ou pulseira identificativa.

ARTIGLO 14 - CIVISMO E RESPETO

Os participantes aceptan cada un dos artigos deste regulamento e comprométense a participar de maneira honesta segundo as normas de tráfico, así como a cubrir todo o percorrido na súa totalidade antes de cruzar a liña de meta. Así mesmo, manifestan ser respectuosos co persoal implicado na organización, as forzas da orde pública e co resto de participantes.

Comprométense tamén a tratar o material deportivo propio e alleo con respecto, e a levar casco regulamentario, obrigatorio durante todo o percorrido.

Co fin de contribuír a un mínimo impacto ambiental da proba, os participantes usarán os contedores situados nos avituallamentos e puntos estratéxicos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de lanzar nada á estrada durante o percorrido.

ARTIGO 15 - XERALIDADES

Respectarase a puntualidade dos horarios, debendo estar 30 minutos antes do horario de saída para asinar as follas de control de saída.

A organización contará con varios mecánicos e furgonetas en todo o transcurso da proba, así como con puntos fixos de asistencia mecánica. As pezas de recambio serán abonadas polos participantes.

A organización contará con ambulancias e coche escoba.

ARTIGO 16 - LOXÍSTICA

A organización resérvase o dereito de modificar todo o relativo ao itinerario, avituallamentos, horario de saída, etc, cando por motivos ou circunstancias así o aconsellen.

ARTIGO 17 - LOPD

Segundo REGULAMENTO EU 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, infórmase que todos os datos facilitados polos participantes incorporaranse a un ficheiro electrónico propiedade de Eze Mosquera Events, coa única finalidade de rexistrar e controlar o acceso dos participantes á proba deportiva recollida no presente regulamento particular. Os datos facilitados polos participantes non se usarán para ningún outro motivo que non sexa o desta proba deportiva nin se entregarán a ninguén que non teña relación co evento. Poderanse ao dispor da Federación Galega de Ciclismo os datos necesarios para a emisión da licenza dun día aos participantes que non teñan licenza federativa e os datos necesarios para o control dos participantes que indiquen ter licenza federativa de ciclismo, carné ciclista.

Todo participante que cobre o formulario de inscrición, deberá actuar en nome propio e aceptar o coñecemento e cumprimento dos artigos que compoñen o regulamento particular desta proba.

ARTIGO 18

Ao efectuar e validar a inscrición na proba, o participante asume o coñecemento e aceptación sen reservas do presente regulamento, renunciando a calquera procedemento legal contra a organización derivada da súa participación.

NORMAS BÁSICAS PARA QUE O GRAN FONDO ÉZARO – FIN DO CAMIÑO PÓIDASE SEGUIR DISPUTANDO:

O GRAN FONDO ÉZARO – FIN DO CAMIÑO, é unha proba deportiva, considerada como tramo de circulación ordinaria en bicicleta de estrada.

O tráfico estará controlado, pero aberto, feito que obriga aos participantes para respectar as normas vixentes de circulación e a respectar aos condutores durante o percorrido.

RESPECTA O MEDIO AMBIENTE. Co fin de xerar un mínimo impacto ambiental, os participantes usarán os contedores situados nos avituallamentos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de lanzar nada á estrada durante o percorrido.

Respecta a veciños e/ou traballadores da zona pola que transcorre o percorrido.

Respecta aos voluntarios, colaboradores, compañeiros de Proteción Civil, Policía Local, Garda Civil, staff de organización e a todo o persoal que están a velar por ti, así como aos teus propios compañeiros.

Respecta os avituallamentos. Pensa que detrás teu/a virán máis participantes que tamén quererán beber e comer como ti. Só colle o imprescindible que necesites para aguantar ata o próximo avituallamento.

Non te pares coa bici diante do avituallaminto para que che enchan os bidóns, isto forma moito tapón.

Non ouriñes á beira dos avituallamentos.

Os participantes que non cumpran con estas normas serán descualificados e apartados da marcha ciclodeportiva pola organización nesta edición e as próximas.

ADEMA?S DE ESTE REGLAMENTO PARTICULAR, TODO PARTICIPANTE DEBERA? ATENERSE AL REGLAMENTO COVID ESPECI?FICO DEL EVENTO, PUBLICADO EN LA WEB DEL EVENTO.

Scroll to Top