Regulamento

PREAMBULO

O Club Ciclista  Dumbría e  Emesports, organizan a proba deportiva denominada «GRAN FONDO ÉZARO – FIN  DO  CAMIÑO». Esta proba deportiva está incluída no calendario UCI Gran Fondo World Series, como única proba puntuable en España. http://www.ucigranfondoworldseries.com/

UCI Gran Fondo World Series, compóñena varias probas deportivas en todo o Mundo e está regula pola Unión Ciclista Internacional, no regulamento UCI do Deporte Ciclista, no título  XV Ciclismo para todos, no capítulo V.

GRAN FONDO ÉZARO – FIN DO CAMIÑO, disputarase o 11 de xullo de 2021, coas debidas autorizacións da Unión Ciclista Internacional, a Real Federación Española de Ciclismo e a Federación  Galega de Ciclismo, baixo o seguinte regulamento particular.

ARTÍCULO 1 – DEFINICIÓN

A proba se disputarase o día 11 de xullo de 2021, con saída y chegada no ÉZARO (DUMBRIA). Coordeadas GPS 42º 54’ 42” N – 9º 7’ 25” O

O formato da proba se rexe polo regulamento das UCI Gran Fondo World Series, recollido no CAPÍTULO V do REGLAMENTO UCI DEL DEPORTE CICLISTA.

O GRAN FONDO ÉZARO – FIN DO CAMIÑO, é unha proba competitiva con un inicio grupal, programado para todos os participantes, con resultados separados por categoría de idade e sexo. Trátase de un evento coa categoría de evento escalonado, tal e como se recolle no artigo 15.5.002 do REGLAMENTO UCI DEL DEPORTE CICLISTA. as características son:

 • OPCIÓN 1 – RECORRIDO LANO
  • CASCADA DO ÉZARO – ALTO MIRADOR DO ÉZARO. 145,80Km, con 2.800 metros de desnivel.

 

 • OPCIÓN 2 – RECORRIDO CURTO
  • CASCADA DO ÉZARO – ALTO MIRADOR DO ÉZARO. 80,20Km, con 1.800 metros de desnivel.

 

 • A saída de ambas rutas, será as 09:00 dende a zoa da Fervenza do Ézaro.

ARTÍCULO 2 – PARTICIPACIÓN

A ruta estará aberta a todos os interesados en participar. Será condición indispensable para poder participar, ter os 16 años cumpridos o día anterior a celebración da ruta.

O participante que se inscriba, non estará obrigado a ter unha licencia federativa do ano en curso, expedida por unha federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional, con todo, no caso de que o participante quixera obter puntos, na UCI Gran Fondo World Series, para poder participar nos campionatos do mundo de ciclismo de Gran Fondo, deberá ter en posesión a licencia federativa do ano en curso, expedida por unha federación ou organismo afiliado a Unión Ciclista Internacional.

Coa licencia dun día, non se poderán conseguir puntos para poder participar nos mundiais de ciclismo de Gran Fondo.

Os participantes de 16 años e 17 años, so poderán facer o recorrido curto. Deberán entregar no momento da recollida do dorsal o xustificante paterno ou de un titor responsable, autorizándoo a participar en el recorrido corto da proba.

Todo participante, que no este en posesión de unha licencia federativa do ano en curso, expedida por unha federación ou organismo afiliado a  Unión Ciclista Internacional, deberá subscribir a licencia de un día, que inclúe o seguro proporcionado pola Federación Galega de Ciclismo.

Os únicos seguros válidos para participar na proba, son os seguros de accidentes e responsabilidade civil, proporcionados coa licenza federativa de ciclismo expedida por un organismo asociado á Unión Ciclista Internacional, ou o seguro dun día que proporciona a Federación  Galega de Ciclismo.

Os participantes que acudan á proba cunha licenza expedida por unha Federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional distinto á Federación Galega de Ciclismo, deberán verificar que o seguro de accidentes expedido coa súa licenza federativa ten cobertura en Galicia, concretamente en centros da Provincia da Coruña.

A participación na proba será baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes.

O participante no momento da súa inscrición manifesta atoparse fisicamente apto para afrontar o percorrido da proba e que non ten ningún impedimento físico nin psíquico para afrontar o percorrido.

No momento da inscrición, ao participante que non dispoña de licenza federativa, formalizaráselle a correspondente licenza dun día, dita licenza, outorgará o dereito durante o día da proba para contar con seguro de accidentes e seguro de  RC nos termos que a Federación  Galega de Ciclismo contempla:

Seguro de accidentes cuberto pola póliza número 7025 – 372936 de  Axa Seguros Xenerais.

 http://www.fgalegaciclismo.es/sites/default/files/arquivos/axa-_itegra_poliza_de_accidentes_2020.pdf.

Seguro de responsabilidade civil cuberto pola póliza número 00000101708956 de Zúric

http://www.fgalegaciclismo.es/sites/default/files/arquivos/zurich_poliza_de_rc_2020.pdf

ARTÍCULO 3 – CATEGORÍAS DE PARICIPACIÓN.

Os participantes, que disputen esta proba cunha licenza expedida por unha Federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional, poderán conseguir puntos para participar no Campionato do Mundo de Gran Fondo en roteiro.

Os criterios para a consecución de puntos están establecidos no regulamento UCI Gran Fondo World Series.

Tal e como indica o regulamento, obterán praza no Campionato do Mundo de ruta, a celebrarse na localidade a determinar pola UCI, en setembro de 2021, os seguintes participantes:

 • Os tres primeiros corredores de cada categoría establecida, tanto masculina como feminina.
 • Os ciclistas que cheguen a meta dentro do posto de corte establecido para cada categoría. O posto de chegada a meta, tomarase de cada categoría masculina e feminina, segundo a orde de chegada a meta.

O posto de corte de cada categoría, virá determinado polo 20% dos participantes desa categoría na liña de saída.

Por exemplo se nunha categoría saen 100 participantes, os 20 primeiros desa categoría en chegar a meta, serán o que obterán puntos para participar no  Camponato do Mundo de ruta.

Segundo o establecido no regulamento UCI Gran Fondo World Series, estableceranse as seguintes categorías de participación.

 1. PARTICIPANTES RUTA LONGA COA OPCIÓN A CALIFICAR NA UCI Gran Fondo World Series. Obrigatorio ter licencia federativa de ciclismo expedida por un organismo asociado a Unión Ciclista Internacional.

 

 • 19 – 34 años, masculina y feminina.
 • 35 – 39 años, masculina y feminina.
 • 40 – 44 años, masculina y feminina.
 • 45 – 49 años, masculina y feminina.
 • 50 – 54 años, masculina y feminina.
 • 55 – 59 años, masculina y feminina.
 • 60 – 64 años, masculina y feminina.

 

 1. PARTICIPANTES RUTA CURTA CON OPCIÓN A CALIFICAR NA UCI Gran Fondo World Series. Obrigatorio ter licencia federativa de ciclismo expedida por un organismo asociado a la Unión Ciclista Internacional

 

 • 19 – 34 años feminina.
 • 35 – 39 años feminina.
 • 40 – 44 años feminina.
 • 45 – 49 años feminina.
 • 50 – 54 años feminina.
 • 55 – 59 años feminina.
 • 60 – 64 años feminina.
 • 65 años o más masculina y feminina.

 

Os grupos de idade virán definidos pola idade do participante ao 31 de decembro de 2021.

 

NOS POSTOS DE PUNTUACIÓN PARA O MUNDIAL DE CICLISMO, PREVALECERÁN As MULLERES QUE FAGAN O ROTEIRO LONGA SOBRE O ROTEIRO CURTO.

 

 1. PARTICIPANTES RUTA LONGA XERAL. Participantes coa licencia dun día.
 • Única masculina.
 • Única feminina.

 

 1. PARTICIPANTES RUTA CURTA XERAL. Participantes coa licencia dun día.
 • Única masculina.
 • Única feminina.

ARTÍCULO 4 – LICENCIA DUN DÍA.

A Federación  Galega de Ciclismo facilitará a licenza dun día aos que non teñan licenza de ciclismo, satisfacendo estes a taxa correspondente de 10,00€ a maiores da cota de inscrición. Os posuidores do carné ciclista expedido pola Real Federación Española de Ciclismo ou de licenza federativa, expedida pola Federación  Galega de Tríatlon pagarán 5,00€ en concepto de seguro dun día.

Os participantes coa licenza dun día non entrarán nos grupos de idade definidos no artigo anterior, por tanto, non poderán obter puntos para o Campionato do Mundo de Gran Fondo en roteiro.

ARTÍCULO 5 – SEGURIDADE

A organización da proba, réxese polas normas de tráfico vixente, polo que é obrigatorio o uso do casco protector homologado en todo o percorrido. O incumprimento desta norma será motivo de expulsión inmediato.

Todos os participantes considéranse en excursión persoal, debendo aterse ás Normas do Vixente Código de Circulación na estrada e considerándose persoalmente responsables de todas as infraccións que poidan cometer.

É obrigatorio levar un teléfono móbil cargado durante a proba. O teléfono móbil será clave á hora de contactar coa organización ou co resto dos servizos da marcha, se existe a necesidade, por avaría mecánica ou por cuestións médicas. Os teléfonos de emerxencia figurarán no dorsal e serán publicitados por distintos medios.

Advírtese, aos participantes, que o feito de circular un vehículo de apertura non supón a paralización do tráfico, senón que se trata dunha sinalización.

A seguridade na vía pública, o control e regulación do tráfico será responsabilidade dos corpos de seguridade, pero hai que lembrar que o tráfico no percorrido estará aberto e que, ante todo, débese circular seguindo as normas de circulación.

Deberase circular pola dereita da calzada en todo momento e respectando as normas de circulación viaria.

É obrigatorio levar o dorsal nun lugar visible, tanto na saída como nos  avituallamentos. Realizarase un rigoroso control de dorsais.

Quedará totalmente prohibido participar na marcha sen dorsal ou outra identificación que a organización entregue aos participantes.

O dorsal de participación é persoal e intransferible.

Deberase colocar ademais o CHIP, segundo as instrucións que se darán pola organización para o control dos tempos.

A Organización realizará os seguintes  reagrupamientos e controis de paso:

 

 1. A saída da marcha desde Ézaro ata o quilómetro 15, a aldea de Bermún, (Cruzamento esquerda por DP-2301), será totalmente controlada pola organización, coa colaboración da Unidade Móbil de Seguridade Viaria da marcha, rodándose a unha velocidade media neste tramo dun 22 Km/ h. A partir dese punto a marcha será de velocidade libre.

 

 1. Establecerase un primeiro punto de control na localidade de Muxía. Todo participante que ás 10:15 non saíse de Muxía, quedará fóra do ámbito de protección da marcha e considerásese como persoa individual rodando en bicicleta pola estrada. Non se considerará participante da marcha, aínda que porte o dorsal correspondente. Isto quere dicir que será pasado polo vehículo de peche da marcha e toda a caravana seguidora.

 

 1. SEGUNDO PUNTO DE CONTROL. CRUZAMENTO CARA Á ZONA DO ÉZARO. (AC-550 CON DP-2308).

Neste punto, quilómetro 77,60 da marcha, os participantes no ROTEIRO CURTO deberán coller á esquerda para facer a subida ao Miradoiro  do Ézaro, deberán realizar a manobra con precaución, sinalizándoa, para previr aos ciclistas que leven detrás.

 

Todo participante anotado ao ROTEIRO LONGO, que a este punto chegue máis tarde das 12:30, deberá desviarse cara á subida do Miradoiro  do Ézaro e desistir en realizar o ROTEIRO LONGO. O participante que incumpra con isto, quedará fóra do ámbito de protección da marcha e considerásese como persoa individual rodando en bicicleta pola estrada. Non se considerará participante da marcha, aínda que porte o dorsal correspondente. Isto quere dicir que será pasado polo vehículo de peche da marcha e toda a caravana seguidora.

 

 1. TERCEIRO PUNTO DE CONTROL DE PASO, MUROS Km 108.

Todo participante que chegue a este punto máis tarde das 13:30, quedará fóra do ámbito de protección da marcha e considerásese como persoa individual rodando en bicicleta pola estrada. Non se considerará participante da marcha, aínda que porte o dorsal correspondente. Isto quere dicir que será pasado polo vehículo de peche da marcha e toda a caravana.

Neste punto de control obrigarase aos participantes para montar no vehículo de peche para regresar ao Ézaro.

 

 

 1. CUARTO PUNTO DE CONTROL DE PASO, PAXAREIRAS Km 124.

 

Todo participante que chegue a este punto máis tarde das 14:30, quedará fóra do ámbito de protección da marcha e considerásese como persoa individual rodando en bicicleta pola estrada. Non se considerará participante da marcha, aínda que porte o dorsal correspondente. Isto quere dicir que será pasado polo vehículo de peche da marcha e toda a caravana.

 

Neste punto de control obrigarase aos participantes para montar no vehículo de peche para regresar ao Ézaro.

 

Ademais dos controis descritos anteriormente, a Organización, ou a Unidade Móbil de Seguridade Viaria, encargada da seguridade da proba, poderán realizar os  reagrupamientos que estime oportunos, así como os controis de paso que considere necesarios para o bo desenvolvemento do evento.

Todos os participantes deberán respectar as normas de circulación e en especial todos os participantes que queden máis atrasados e circulen de forma individual e/ou en grupos pequenos. O tráfico de vehículos na vía non está cortado.

Todos os participantes pasados polo vehículo de peche, deberán saber que están fóra do ámbito de seguridade da proba e que se considerasen ciclistas individuais transitando pola súa conta pola vía, perdendo toda condición de participante da marcha.

O equipo médico da organización, terá a potestade para retirar a calquera participante da marcha cando se considere que a súa saúde estea en perigo.

Por razóns de organización o número de participantes limitarase a 2.000 participantes.

A Organización, non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, como tampouco se fai solidaria dos gastos nin as débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha.

De maneira estrita, realizarase a penalización daqueles participantes que:

 • Non respecten o código de circulación.
 • Non respecten consígnalas de seguridade indicadas por forzas da orde e pola organización.
 • Ensucien ou degraden o itinerario, arroxando desperdicios.
 • Dispoñan de vehículo de apoio propio, entorpecendo a marcha do resto.
 • Comportamentos que impidan o normal desenvolvemento da proba e que vaian en contra do presente regulamento.

 A penalización será:

 • Inclusión nas listaxes dos participantes sancionados, para a súa posterior publicación.
 • Prohibición de participar noutras edicións da proba.
 • Perda da praza para a disputa do Campionato de Mundo de Ciclismo, se a conseguise.
 • As sancións impostas polas autoridades, ás que pola súa actitude puidese facerse merecedor.

ARTÍCULO 6 – CONDICIÓN FÍSICA

Cada deportista, participa na proba baixo a súa responsabilidade e declara estar en condicións físicas óptimas, así como ter dominio técnico suficiente para afrontala.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un recoñecemento médico previo á proba co fin de detectar e descartar calquera anomalía incompatible coa práctica do ciclismo.

Todo participante na marcha, comprométese a estar a un nivel físico adecuado, que lle permita cumprir coas medias horarias establecidas pola organización e a poder afrontar o roteiro programado con suficientes garantías.

ARTÍCULO 7 – INSCRIPCIÓN

Non se considerarán formalizadas as inscricións ata que non se realice o pago das mesmas.

A inscrición realizarase por adiantado a través da páxina Web:  https://www.granfondoezaro.com/, no apartado de inscricións; ou accedendo a través da web http://emesports.es/.

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN.

 1. FASE DE INVITACIÓN.
  1. Haberá unha primeira fase de inscrición por invitación aos participantes que realizaron a proba o ano pasado. Esta fase de inscrición terá un prezo especial e durará ata as 23:59 do día 10 de febreiro de 2020. Os participantes que non se anoten nese período de tempo, entrasen a formar parte dos períodos normais.

 

 1. FASE ORDINARIA.
  1. A fase ordinaria de inscrición comezará o 31 de xaneiro de 2020 ás 14:00 e rematará ás 23:59 do 31 de maio de 2021
  2. Os participantes que se anoten neste rango de datas, gozarán dun desconto sobre o prezo de inscrición ao evento. Terán opción ao agasallo dun chaleco conmemorativo da marcha coa talla que reserven.

 

 1. FASE FINAL.

Esta fase final de inscrición, será para os participantes que se anoten a partir do día 1 de xuño de 2021, ata o 27 de xuño de 2021 ás 23:59 horas. Data na que se pechará o período de inscricións ao evento.

 

A inscrición darase oficialmente por pechada, o día 27 de xuño de 2021 ás 23:59, ou ao chegar ao límite de participantes fixado pola organización (2.000).

 

ARTÍCULO 8 – CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

As cotas de inscrición para os participantes en posesión de licenza federativa son:

PARTICIPANTES FEDERADOS EN CICLISMO

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE ORDINARIA

 • Participación………………………………….. 43,00 €

 

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE FINAL

 • Participación………………………………….. 53,00 €

PARTICIPANTES NON FEDERADOS

Os participantes que non teñan licenza federativa de ciclismo en vigor, nin carné ciclista, nin licenza da Federación  Galega de Tríatlon, deberán engadir ao custo da inscrición o correspondente seguro dun día que a Federación  Galega de Ciclismo ten estipulado, 10,00 €; polo que as cantidades que deberán abonar á inscrición son:

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE ORDINARIA

 • Participación………………………………….. 53,00 €

 

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE FINAL

 • Participación………………………………….. 63,00 €

PARTICIPANTES NON FEDERADOS EN CICLISMO, CON CARNÉ CICLISTA Ou FEDERADOS NA FEDERACIÓN  GALEGA DE TRÍATLON.

Os participantes que non teñan licenza federativa de ciclismo en vigor, pero sexan posuidores do carné ciclista, ou de licenza da Federación  Galega de Tríatlon, deberán engadir ao custo da inscrición 5,00€; polo que as cantidades que deberán abonar á inscrición son:

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE ORDINARIA

 • Participación………………………………….. 48,00 €

 

PARTICIPANTES QUE SE ANOTEN NA FASE FINAL

 • Participación………………………………….. 58,00 €

Non se considerarán formalizadas as inscricións ata que non se realice o pago das mesmas.

#Ante inclemencias climatolóxicas extraordinarias ou causas de forza maior non atribuíbles á organización e que imposibiliten a celebración da marcha cicloturista, a organización non asumirá ningunha responsabilidade e non realizará devolución algunha do importe da inscrición. Neste caso NON SE SUSPENDERÁ A PROBA, cambiarase de data.

Si se contempla a devolución nos seguintes casos:

 • Os participantes que realizasen a inscrición anticipada, se non puidesen participar por calquera motivo na marcha e sempre que o notifiquen vía mail antes do día 15 de xuño de 2021, seralles reintegrado o importe abonado, menos 2,00 € aproximadamente, en gastos de comisión bancaria e xestión das inscripcións, perdendo o dereito para recibir a bolsa do participante. A partir do 15 de xuño de 2021, se un participante solicita dereito á anulación da praza, devolveráselle o 25% do prezo abonado na inscrición.
 • As inscricións son estritamente persoais e intransferibles, non poden ser utilizadas por outra persoa diferente da rexistrada. Con todo, antes do 30 de xuño de 2021, un participante poderá ceder a súa inscrición a outra persoa directamente desde a Web de inscricións.

Coa inscrición terase dereito aos seguintes servizos:

 • Dorsal e CHIP.
 • Recordo da marcha.
 • Avituallamentos sólidos e líquidos.
 • Asistencia mecánica man de obra, non inclúe pezas.
 • Persoal de seguridade.
 • Perfil do roteiro.
 • Asistencia médica (Médicos, Ambulancias).
 • Duchas, aseos e vestiarios.
 • Bolsa do corredor.
 • Chaleco
 • Comida ao finalizar a marcha.

ARTÍCULO 9 – HORARIOS E PROGRAMACIÓN DÍA 11 DE XULIO DE 2021

 • Apertura de Ofíciaña Permanente de 7:00 a 8:30.
 • Peche de entrada de participantes á zona de saída ás 8:30
 • Chamada á zona de saída ás 8:40
 • Presentación dos participantes invitados e formación de caixón de saída ás 8:45
 • Corte protocolario de cinta ás 8:55
 • Saída da marcha ás 9:00
 • Chegada estimada do primeiro participante do Roteiro Curto ás 11:40
 • Chegada estimada do último participante do Roteiro Curto ás 12:40
 • Chegada estimada do primeiro participante do Roteiro Longo ás 13:30
 • Apertura da zona de comida ás 14:00
 • Chegada estimada do último participante do Roteiro Longo ás 15:40
 • Entrega de premios e obsequios ás 16:00

ARTÍCULO 10 – ACREDITACIÓN E RETIRADA DE DORSALES

Para a retirada de toda a documentación da proba, establecerase a oficina permanente en Ézaro, na zona dá  Fervenza  do Ézaro.

Día 10 de xullo de 2021, xornada previa, a Oficina Permanente situarase na zona dá  Fervenza  do Ézaro en horario de 12:00 a 15:00 e de 17:00 a 20:00, todos os participantes poderán pasar a recoller a documentación da proba, así como os dorsais e CHIP de control.

Día 11 de xullo de 2021, a Oficina Permanente situarase na zona dá  Fervenza  do Ézaro, en horario de 7:00 a 8:30, todos os participantes deberán pasar a recoller a documentación da proba, así como os dorsais e CHIP de control.

Todo participante deberá levar, de forma obrigatoria o CHIP, ademais do dorsal en lugar visible. Aquel participante, que non leve colocado de maneira visible o dorsal será excluído do percorrido por membros da organización ou polas forzas de orde.

O dorsal é un artigo persoal e intransferible. A persoa rexistrada só poderá participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outras persoas.

Para a retirada do dorsal deberá presentarse a licenza federativa en vigor e en caso de non estar en posesión de licenza federativa deberase presentar o DNI.

A partir das 8:30 do día 11 de Xullo de 2021, deixaranse de entregar os dorsais.  

ARTÍCULO 11 – PREMIOS E CLASIFICACIONES

Estableceranse premios ao primeiro clasificado de cada unha das categorías relacionadas no artigo 3 do presente regulamento.

Ao vencedor de cada unha das categorías relacionadas no punto a) do artigo 3 do presente regulamento, impoñeráselle ademais a camisola oficial UCI Gran Fondo World Series.

Establecerase ademais un recoñecemento especial ao equipo máis numeroso da proba.

ARTÍCULO 12 – DEREITOS DE IMAXE

O participante autoriza o uso de fotografías propias, sempre que o seu uso garde relación co evento no que se subscribe. Coa inscrición, o participante admite que o organizador, poida facer uso da imaxe de todos os participantes en calquera formato xa sexa gráfico ou dixital e en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteis, medios de comunicación, etc.) e cede todos os dereitos relativos á súa explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensación económica algunha.

ARTÍCULO 13 – AVITUALLAMENTOS

A proba contará con puntos de  avituallamento con bebida e comida durante o percorrido e na chegada.

O persoal dos puntos de  avituallamento só permitirá o acceso aos produtos dos  avituallamentos aos participantes que leven o dorsal ou pulseira identificativa.

A localización dos  avituallamentos é a seguinte:

 • MUXIA, quilómetro 30. Avituallamento sólido e líquido.
 • O PINDO, quilómetro 78. Avituallamiento sólido e líquido.
 • MUROS, quilómetro 108. Avituallamiento líquido.
 • ALTO DE PAXAREIRAS, quilómetro 124.  Avituallamiento sólido e líquido.
 • ZONA DE CHEGADA. Avituallamiento sólido e líquido.

ARTÍCULO 14 – PROTECCIÓN DA SAÚDE NO DEPORTE

O GRAN FONDO ÉZARO – FIN  DO  CAMIÑO é unha proba rexistrada no calendario oficial da Unión Ciclista Internacional, por tanto, a organización e os participantes están sometidos aos regulamentos da Federación Española de Ciclismo e da Unión Ciclista Internacional.

Todos os participantes rexistrados na marcha, deben saber, que estarán suxeitos aos posibles controis de saúde, que a Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte, poida establecer, así como ás posibles sancións que poidan derivar estes controis, ou non presentarse a eles. ( https:// aepsad. culturaydeporte. gob.es/inicio.html)

Non será admitido neste evento deportivo, NINGÚN participante suspendido de forma cautelar, ou con sanción vixente, por temas relacionados coa saúde no deporte. E que fosen incluídos en listaxes das respectivas federacións ou da propia Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte, ou outros organismos análogos dos respectivos países.

ARTÍCULO 15 – CIVISMO E RESPECTO

Os participantes aceptan cada un dos artigos deste regulamento e comprométense a participar de maneira honesta segundo as normas de tráfico, así como a cubrir todo o percorrido na súa totalidade antes de cruzar a liña de meta. Así mesmo, manifestan ser respectuosos co persoal implicado na organización, as forzas da orde pública e co resto de participantes.

Comprométense tamén a tratar o material deportivo propio e alleo con respecto, e a levar casco regulamentario, obrigatorio durante todo o percorrido.

Co fin de contribuír a un mínimo impacto ambiental da proba, os participantes usarán os contedores situados nos  avituallamientos e puntos estratéxicos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada á estrada durante o percorrido.

ARTÍCULO 16 – XENERALIDADES

Respectarase a puntualidade dos horarios, debendo estar 30 minutos antes do horario de saída para asinar as follas de control de saída.

A organización contará con varios mecánicos e furgonetas en todo o transcurso da proba, así como con puntos fixos de asistencia mecánica. As pezas de recambio serán abonadas polos participantes.

A organización contará con ambulancias e coche escoba.

ARTÍCULO 17 – LOXÍSTICA

A organización resérvase o dereito de modificar todo o relativo ao itinerario,  avituallamientos, horario de saída, etc, cando por motivos ou circunstancias así o aconsellen.

 

ARTÍCULO 18 – LOPD

Segundo REGULAMENTO  EU 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, infórmase que todos os datos facilitados polos participantes incorporaranse a un ficheiro electrónico propiedade de  Eze Mosquera  Events, coa única finalidade de rexistrar e controlar o acceso dos participantes á proba deportiva recollida no presente regulamento particular. Os datos facilitados polos participantes non se usarán para ningún outro motivo que non sexa o desta proba deportiva nin se entregarán a ninguén que non teña relación co evento. Poderanse ao dispor da Federación  Galega de Ciclismo os datos necesarios para a emisión da licenza dun día aos participantes que non teñan licenza federativa e os datos necesarios para o control dos participantes que indiquen ter licenza federativa de ciclismo, carné ciclista ou licenza da Federación  Galega de  Triatlon.

Todo participante que cobre o formulario de inscrición, deberá actuar en nome propio e aceptar o coñecemento e cumprimento dos artigos que compoñen o regulamento particular desta proba.

ARTÍCULO 19

Ao efectuar e validar a inscrición na proba, o participante asume o coñecemento e aceptación sen reservas do presente regulamento, renunciando a calquera procedemento legal contra a organización derivada da súa participación.

NORMAS BÁSICAS PARA QUE O GRAN FONDO ÉZARO –  DIN  DO  CAMIÑO PÓIDASE SEGUIR DISPUTANDO:

O GRAN FONDO ÉZARO – FIN  DO  CAMIÑO, é unha marcha  ciclodeportiva en bicicleta de estrada. O tráfico estará controlado, pero aberto, feito que obriga aos participantes para respectar as normas vixentes de circulación e a respectar aos condutores durante o percorrido.

RESPECTA O MEDIO AMBIENTE. Co fin de xerar un mínimo impacto ambiental, os participantes usarán os contedores situados nos  avituallamientos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada á estrada durante o percorrido.

Respecta a veciños e/ou traballadores da zona pola que transcorre o percorrido.

Respecta aos voluntarios, colaboradores, compañeiros de  Proteción Civil,  Policia Local, Garda Civil,  staff de organización e a todo o persoal que están a velar por ti, así como aos teus propios compañeiros.

Respecta os  avituallamientos. Pensa que detrás teu/a virán máis participantes que tamén quererán beber e comer como ti. Só colle o imprescindible que necesites para aguantar ata o próximo  avituallamiento.

Non te pares coa bici diante do  avituallamiento para que che enchan os bidóns, isto forma moito tapón.

Non ouriñes á beira dos  avituallamientos.

Os participantes que non cumpran con estas normas serán descualificados e apartados da marcha  ciclodeportiva pola organización nesta edición e as próximas.

Scroll to Top